Thành phố giấu vàng dưới đáy sông ở Canada

Thành phố giấu vàng dưới đáy sông ở Canada

Năm 1896, ba người đàn ông, George Carmack, Dawson Charlie và Skookum Jim Mason, nhỉ chừng ra vàng dưới lòng sông Bonanza Creek, đơn nhành thứ sông Klondie ngoài đô thị Dawson, thức giấc Yukon, Canada. Sau khi tin mỏ ác lan rộng, rất giàu người nhỉ đâm xô đến đây tranh giành mạng vàng. Chỉ sau 2 năm, dân mạng đô thị nào tự 1.500 nhỉ tăng lên 30.000 người. Trong hơn 100 năm, đô thị Dawson cuốn giàu du khách, người ưa mạo hiểm cùng lời hứa hứa hẹn bay cạc thời cơ chừng chộ vàng và trở thành ấm no. Hiện nay, đơn cọng cùng thợ mỏ, nghệ sĩ và dân bản địa đa dạng đã đương ở Dawson.


Bình luận đã bị đóng.