Bên trong địa ngục trần gian ở Tây Bắc khi xưa

Bên trong địa ngục trần gian ở Tây Bắc khi xưa

Năm 1980, Bảo tầm tầm Sơn La tiến hành phục chế dò ngữ nhất: San che hớ bom, xây dựng lại đơn số đoạn am hiểu rào bao quanh.

Lần ngữ 2, ra năm 1994, phục chế lại 2 tháp canh, nhà bếp, trạnh giam cầm to, gia cố lại ninh ngầm ngấm, xây dựng cạc bắt am hiểu ngữ cạc buồng giam cầm theo dấu tích ngữ cạc nền tảng cũ. Một căn buồng trong suốt khu xà lim ngầm ngấm nhỉ đặt khôi phục lại. Hàng rào thép gai cắm chật khoảnh sành và lưới thép gai.


Bình luận đã bị đóng.